Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telecom Service Oost BV, hierna te noemen Telecom Services, zaken en/of diensten, waaronder begrepen installatie of inbedrijfstelling van geleverde zaken, aanbiedt of levert aan Afnemer. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze tussen Afnemer en Telecom Services zijn overeengekomen en door Telecom Services schriftelijk zijn bevestigd c.q. aanvaard.

2. Aanbiedingen en opdrachten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. Opdrachten zijn voor Telecom Services slechts bindend indien zij schriftelijk door Telecom Services zijn bevestigd.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende hardware, software, functionaliteiten, gewichten, afmetingen, kleuren of andere hoedanigheden, opgenomen in prijskranten, catalogi, prospectussen, advertenties of offertes gelden slechts bij benadering.

2.3 Telecom Services behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot de informatie die zij in het kader van de totstandbrenging en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen en software, aan Afnemer verstrekt. De informatie mag door Afnemer slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zal Afnemer op eerste verzoek van Telecom Services de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Telecom Services overdragen.

2.4 Afnemer zal Telecom Services alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens tijdig verstrekken.

3. Levering
3.1 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door Afnemer te verstrekken informatie is ontvangen. Telecom Services raakt door termijnoverschrijding alleen dan in verzuim, wanneer zij, ook na het verstrijken van een haar door Afnemer schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn, haar verplichtingen jegens Afnemer door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen. Afnemer is dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Telecom Services is tot het doen van deelleveringen bevoegd. De leveringstermijn en de nadere termijn gelden in geval van niet deugdelijke levering niet als overschreden indien Afnemer niet binnen veertien kalenderdagen na de levering van de zaken of het verrichten van de diensten schriftelijk gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt. Afnemer is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmerd, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van Afnemer op zo spoedig mogelijke ongedaan making van de tekortkoming onverlet.

3.2 Afnemer zal, indien van toepassing, een geschikte ruimte voor installatie ter beschikking stellen, in over­eenstemming met de aanwijzingen van Telecom Services. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt montage, installatie, parametrisatie en het geven van onderricht voor rekening van Afnemer. 

4. Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, vrachten, lasten enz.; ingeval van wijziging van een of ander, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Telecom Services gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Alle prijzen zijn gesteld Euro’s (tenzij anders vermeld), exclusief BTW en af fabriek (Almelo).

4.2 Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Heeft Telecom Services grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door Afnemer, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surseance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan Telecom Services volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen.

4.3 De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel een rentevergoeding verschuldigd, welke gelijk is aan 1% per maand. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De voor Telecom Services aan een eventuele incasso verbonden kosten, met een minimum van € 325,00 komen voor rekening van Afnemer. Bij niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is Telecom Services bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet. Verrekening met vorderingen op Telecom Services kan slechts plaatsvinden, voor zover de vorderingen opeisbaar zijn en ofwel in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld ofwel door Telecom Services uitdrukkelijk zijn erkend. In geval van faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van Afnemer wordt al hetgeen Afnemer dan aan Telecom Services verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan Telecom Services terstond verrekenen.

5. Garantie
5.1 Op geleverde zaken, waaronder de software eveneens valt, wordt garantie verleend voor materiaal- en/of fabricagefouten gedurende een periode van twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in het bij de betreffende apparatuur gevoegde Garantie- en Servicecertificaat. De garantietermijn vangt aan op de dag van aflevering, of, indien de apparatuur door Telecom Services geïnstalleerd wordt, op de datum dat de installatie is voltooid, doch uiterlijk dertig dagen na aflevering.

5.2 De garantie omvat het kosteloos herstellen of vervangen -zulks ter keuze van Telecom Services – van zaken of onderdelen daarvan, die gedurende de garantietermijn gebreken vertonen tengevolge van materiaal- en/of fabricagefouten. Apparatuur of onderdelen die ingevolge de garantie zijn vervangen, worden eigendom van Telecom Services. Indien Telecom Services van oordeel is dat een defect buiten de garantiebepalingen valt, worden de reparatiekosten en/of de kosten van vervanging aan Afnemer in rekening gebracht. Garantie wordt slechts verleend indien de tekortkoming binnen 14 kalenderdagen, nadat deze is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk is gemeld bij Telecom Services.

5.3 Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van Telecom Services. Daarvoor in aanmerking komende apparatuur dient op kosten van Afnemer aan Telecom Services ter reparatie te worden gestuurd. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van Afnemer, kunnen reiskosten in rekening worden gebracht. Telecom Services heeft het recht herstelwerkzaamheden e.d. uit eigener beweging uit te voeren.

5.4 De garantieverplichting van Telecom Services vervalt indien de apparatuur door Afnemer of door derden is gewijzigd of gerepareerd, indien de apparatuur voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of, naar oordeel van Telecom Services, onoordeelkundig is behandeld, ingeval van storingen door van buiten komend onheil alsmede in het geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Afnemer van enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien. Voor tekortkomingen in herstellingen e.d. geldt een herstelplicht als in dit artikel omschreven en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling.

5.5 Iedere andere garantie en iedere andere herstel- of vervangingsplicht zijn uit­drukkelijk uitgesloten. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de over­eenkomst zal Telecom Services nimmer gehouden zijn behoudens voor zover aansprakelijkheid volgt uit bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden.

6. Overgang van risico en eigendom
6.1 Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op Afnemer op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van de aflevering.

6.2 De eigendom van geleverde zaken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 van deze voorwaarden, gaat eerst op Afnemer over na volledige betaling van al hetgeen Afnemer verschuldigd is aan Telecom Services in verband met levering van zaken en het verrichten van diensten, waaronder begrepen vorderingen ter zake het tekort schieten in de nakoming van de betreffende overeenkomsten.

6.3 Telecom Services is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen. Afnemer is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Hieronder is in dit verband echter niet begrepen het vervreemden van de zaken en/of bezwaren van zaken met (zekerheids-)rechten, tenzij Telecom Services hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.4 Tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, houdt de overeenkomst in geen enkel geval in de gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijn Telecom Services en door Telecom Services ingeschakelde derde(n) niet aansprakelijk voor directe schade, voortkomend uit of in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de zaken en/of diensten. Voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, zoals personele kosten, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van gebruik of van relaties en betalingen verschuldigd aan derden, kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane gegevens (bestanden), is Telecom Services niet aansprakelijk. Telecom Services en de door Telecom Services ingeschakelde derde(n) zijn evenmin aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen verstrekt, voordat de overeenkomst tot stand is gekomen behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Telecom Services en/of de door Telecom Services ingeschakelde derde(n).

7.2 Afnemer vrijwaart Telecom Services voor alle aanspraken van derden terzake de hier bedoelde schade.

7.3 De totale aansprakelijkheid van Telecom Services is beperkt tot de prijs (exclusief BTW) van de aan Telecom Services opgedragen levering en in ieder geval tot het maximale bedrag waarop Telecom Services aanspraak kan maken in het kader van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.

7.4 De hiervoor bedoelde vergoedingen gelden per gebeurtenis. Het recht op vergoeding van geleden schade vervalt, indien daarop niet binnen veertien kalenderdagen, nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan wel de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twaalf maanden na levering van het betreffende zaak of verrichting van de betreffende dienst, zich voordoet. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een eventuele vordering van de Afnemer in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren die Telecom Services op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren. Van Telecom Services en genoemde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van Telecom Services alleen verkregen kan worden.

8. Niet toerekenbaar tekort schieten
8.1 Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een buiten de macht van de betreffende partij gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid; mobilisatie; oproer; sabotage; brand; blikseminslag; im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen; extreme weersomstandigheden; wilde staking; bezetting; boycot of blokkade; maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod.

8.2 Schiet een partij in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan deze partij kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van honderdtachtig aaneengesloten kalenderdagen dat nakoming niet mogelijk is, verstreken is. Zijn voor Telecom Services aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan Afnemer door te berekenen.

9. Ontbinding
9.1 Indien Afnemer enige, ingevolge de met Telecom Services gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, danwel in het geval het faillissement of de surseance van betaling van Afnemer mocht worden aangevraagd of zijn uitgesproken, of beslaglegging plaatsvindt ten laste van Afnemer, of tot stillegging of liquidatie van Afnemers onderneming mocht worden besloten, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Telecom Services het recht, de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met bepaling in het laatste geval van de voor het in stand gebleven deel van de overeenkomst verschuldigde prijs, zulks ter keuze van Telecom Services, doch onverminderd de overige aan Telecom Services naar de wet of de overeenkomst toekomende rechten tot vergoeding van kosten, schaden, interesse en/of nakoming van de overeenkomst.

9.2 In deze gevallen is elke vordering die Telecom Services ten laste van Afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

10. Diversen
10.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst tussen Telecom Services en Afnemer rechtskracht mist, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepaling wensen partijen voorts geacht te worden datgene te zijn overeengekomen dat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien met Telecom Services enig beding is overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. Indien Telecom Services op enig moment geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een aan Telecom Services toekomend recht, betekent dit niet dat Telecom Services afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten. 

11. Toepasselijk recht & geschillen
11.1 De overeenkomst tussen Telecom Services en Afnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die daar een uitvloeisel van zijn, staan in eerste instantie uitsluitend ter kennisneming van de bevoegde rechter te Almelo.